Công đoàn

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Theo đó, để công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả, thiết thực, hoạt động tuyên truyền sẽ chia làm 3 đợt cao điểm cụ thể như sau:

Đợt 1: Từ tháng 02/2021 đến cuối tháng 3/2021: Tập trung tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là sự đổi mới sau 35 năm của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid – 19 của năm 2020. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương…, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước;  việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Đợt 2: Cao điểm từ đầu tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời tuyên truyền về: công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật,… bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là dịch bệnh Covid-19 trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử ở các địa phương trong toàn tỉnh. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện,…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri của tỉnh, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tuyên truyền động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tham gia bầu cử. Tích cực phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời và chính xác quá trình diễn ra bầu cử của các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và Nhân dân tham gia bầu cử.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử; không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Để công tác tuyên truyền bầu cử cần thực hiện đúng trọng tâm theo từng thời điểm, các cấp, các ngành cần phải bám sát sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia và sự lãnh đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh, sở, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và không khí phấn khởi, tinh thần tự giác tham gia đi bầu cử của cử tri. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

***

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

(1) Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

(2) Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

(3) Cử tri tỉnh Quảng Ngãi tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

(4) Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

(5) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

(6) Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày hội của toàn dân!

(7) Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

(8) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

(9) Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

(10) Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

(11) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

(12) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

(13) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

B.B.T