Tin tức

Kế hoạch tyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

           Thực hiện công văn 1098/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn công tác Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025; Quyết định số 703/QĐ-SGDĐT ngày 03/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Trường THPT Nguyễn Huệ xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Kế hoạch TS 10_2024_NGUYỄN HUỆ