Tin tức

DANH MỤC SGK LỚP 12 (NĂM HỌC 2024-2025)

Danh mục Sách giáo khoa các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2024-2025 (Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH MUC SGK LOP 12