Thông tin trường

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022.

HIỆU TRƯỞNG: Quách Nguyễn Huyền Trân

Bí thư chi bộ

Sinh: 19/01/1970

Email: quachtrannh@gmail.com

Điện thoại: 0905473203.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Văn Vinh

Phó Bí thư chi bộ

Sinh: 28/3/1971

Email: quachtrannh@gmail.com

Điện thoại: 0905967697

0 Shares